close icon

Zaloguj się

MAM JUŻ KONTO W SKLEPIE EUROFIRANY.COM.PL

adres e-mail

hasło
Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

CHCĘ ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM SKLEPU EUROFIRANY.COM.PL
Aby zarejestrować się na eurofirany.com.pl wypełnij następujący formularz. Zapamiętamy wprowadzone dane, aby ułatwić Ci zakupy przez stronę internetową.
Imię *

Nazwisko *

Adres e-mail *

Hasło *

Powtórz hasło *

Przepisz kod z obrazka *
* Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem i akceptuję jego warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zamówień, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysłanych przez EUROFIRANY B.B. Choczyńscy sp. j. w Żywcu, ul. Sienkiewicza 81 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246287, NIP 553-233-66-25, REGON 240238276.wsteczwstecz

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.eurofirany.com.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna a Kupującym.  

2. Prowadzącym Sklep jest firma „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY) , która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276.
 
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.eurofirany.com.pl  

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.eurofirany.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność firmy EUROFIRANY z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

9. Sklep internetowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 
§2 DEFINICJE   
 
1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy EUROFIRANY za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.eurofirany.com.pl  

2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.eurofirany.com.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  
 
1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem www.eurofirany.com.pl  

3. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji "Dodaj do koszyka", która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 in principo ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).  

4. W celu zakupu należy wybrać opcję "Do Kasy". Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do "Formularza zamówienia". Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).    
 
§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 
1. Po złożeniu zamówienia (oferty) EUROFIRANY potwierdzą Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez EUROFIRANY przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 
2. EUROFIRANY zastrzegają, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.  

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub kuriera tylko w dni robocze.  

4. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski. 

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Dostawa towaru o wartości wyższej niż 300,00 zł brutto przy płatności w ramach przedpłaty lub szybkich przelewów internetowych (PayU) odbywa się w całości na koszt firmy EUROFIRANY. Koszty dostawy wynikają z cennika dostaw.  Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.

6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, haftowane itp.) lub towary z dłuższym czasem realizacji (np. lampy), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.

7. EUROFIRANY zobowiązane są do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez EUROFIRANY. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

9. EUROFIRANY zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.
 
§5 ODBIÓR TOWARU
  
1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia EUROFIRANOM dochodzenia roszczeń od dostarczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z EUROFIRANAMI.
 
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.  
 
§6 PŁATNOŚCI
 
1. EUROFIRANY umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych (PayU) lub za pobraniem. 

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 06 1140 1049 0000 2151 9200 1008 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
§7 REKLAMACJA 
 
1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81. 

3. EUROFIRANY zwracają Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. EUROFIRANY nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego. 
 
§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 
1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. EUROFIRANY gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. EUROFIRANY mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy EUROFIRANY niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości. 
 
§9 DANE OSOBOWE
 
1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z firmą EUROFIRANY mailowo na adres sklep@eurofirany.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 865 23 66 w. 157.
  
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2015r. i jest opublikowany na stronie www.eurofirany.com.pl

2. EUROFIRANY zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eurofirany.com.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania firmy EUROFIRANY drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego. 

4. EUROFIRANY zastrzegają sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.


 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE 25 LAT

zapisz się do NEWSLETTERA i daj się porwać do świata designu