Regulamin zwrotów w Salonach Eurofirany

Wybierz widok
Strona 1 z 1
REGULAMIN ZWROTU LUB WYMIANY TOWARÓW
ZAKUPIONYCH W SALONACH EUROFIRANY (obowiązuje od 22.11.2021)
 
W trosce o klientów, „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy spółka jawna z siedzibą w Żywcu ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246287, NIP 553-233-66-25, REGON 240238276 umożliwia dokonanie zwrotu lub wymiany zakupionych towarów w naszych Salonach „EUROFIRANY” na zasadach określonych poniżej w niniejszym Regulaminie.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze postanowienia nie dotyczą praw Konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zagwarantowanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (o możliwości dokonania zwrotu towaru zakupionego w Sklepie Internetowym mogą Państwo dowiedzieć się w zakładce „Zwroty”).
 
§ 1.
Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach „EUROFIRANY”. Nie dotyczy to prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługujące Konsumentowi (w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Wobec powyższego, niniejszego Regulaminu nie stosuje się do zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Internetowym pod adresem www.eurofirany.com.pl
 
2. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku towarów objętych gwarancją jakości.
 
§ 2.
Definicje
 
1. „EUROFIRANY” – „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy spółka jawna z siedzibą w Żywcu, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276.
 
2. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jednokrotnego dokonania zakupów towarów oferowanych zarówno w Salonach „EUROFIRANY”, jak i w Sklepie Internetowym.
 
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - dokonująca zakupu towarów w Salonie „EUROFIRANY”.
 
4. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 
5. Towar/-y – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Salonie „EUROFIRANY”, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 
6. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z „EUROFIRANY” związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której zgodnie z przepisami prawa stosuje się odpowiednie przepisy przyznające określone uprawnienia konsumenckie.
 
7. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący „Zwrotu towarów zakupionych w Salonach „EUROFIRANY”.
 
8. Salon „EUROFIRANY” – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon/sklep sprzedaży, w którym „EUROFIRANY”, (jak również franczyzobiorca, partner handlowy „EUROFIRANY”), prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką „Eurofirany”. Lista Salonów „EUROFIRANY” objętych niniejszym Regulaminem zwrotu lub wymiany towarów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
9. Sklep Internetowy – sklep internetowy „EUROFIRANY” dostępny pod adresem internetowym www.eurofirany.com.pl.
 
10. Sprzedawca – „EUROFIRANY”.
 
§ 3.
Zasady zwrotu lub wymiany towaru
 
1. Zwrot lub wymiana towaru jest akceptowana w Salonach „EUROFIRANY” wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 
2. Dokonanie zwrotu lub wymiany towaru jest możliwe wyłącznie w tym Salonie „EUROFIRANY”, w którym towar został zakupiony w terminie do 7 dni od dnia jego zakupu. Jednocześnie Klient powinien okazać dowód zakupu towaru (w szczególności paragon, faktura VAT), który jest podstawą dokonania zwrotu towaru.
 
3. W razie uznania przez Sprzedawcę zwrotu towaru po spełnieniu warunków określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu  – każdorazowo taki zwrot towaru nastąpi na Kartę Podarunkową w wysokości ceny zwracanego towaru. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy, licząc od momentu jej wydania Klientowi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Karty Podarunkowej znajdują się w Regulaminie Kart Podarunkowych dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin Kart Podarunkowych”.
 
4. Zwracany lub wymieniany towar powinien ponadto spełniać następujące warunki:
a. towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów używania, w szczególności musi być czysty, nie może być uszkodzony,
b. towar, który w momencie sprzedaży był zapakowany, powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, pozostawać w takim samym stanie jak w chwili zakupu, posiadać metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył dany towar,
c. towar, który Klient chce zwrócić lub wymienić nie może być zakupiony w ramach wyprzedaży oraz promocji specjalnych, które to wykluczają możliwość zwrotu towaru.
 
5. Zwrot lub wymiana towaru nie obejmuje towarów z następujących grup asortymentowych: lampy, dekoracje szyte na wymiar, tkaniny w metrażu, karnisze, rolety, plisy.
 
6. Ponadto, jeżeli Sprzedawca uzna, że towar spełnia warunki zwrotu, Sprzedający zachowa okazany przez Klienta dokument potwierdzający sprzedaż wraz ze zwracanym towarem. Paragon systemowy, czy faktura VAT może stanowić podstawę do dokonania zwrotu pozostałych towarów widniejących na tych dokumentach sprzedaży. Sprzedający wystawi dokument korygujący do przedstawionego dowodu zakupu w przypadku paragonu fiskalnego – protokół zwrotu towaru, w przypadku faktury VAT – fakturę korygującą VAT.
 
7. W celu dokonania zwrotu towaru, niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu, który jest podpisywany przez Klienta oraz Sprzedawcę. Wobec czego, Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. W formularzu wskazuje się również m.in.: towar, który jest zwracany, numer dowodu zakupu oraz wskazuje się przyczynę zwrotu.
 
8. Jeśli Klient chce dokonać wymiany towaru, to w pierwszej kolejności Sprzedawca dokonana procedury zwrotu towaru opisanej powyżej w ust. od 2 do 7 niniejszego paragrafu Regulaminu, gdzie po spełnieniu warunków zwrotu towaru zostanie Klientowi sprzedany nowy towar.
 
§ 4.
Reklamacje
 
1. Reklamacje związane ze sposobem załatwienia sprawy zwrotu lub wymiany towaru mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności w formie pisemnej listem na adres „EUROFIRANY” z dopiskiem „Reklamacja – zwrot lub wymiana towaru zakupionego w Salonie „EUROFIRANY" lub na adres e-mail: kontakt@eurofirany.com.pl.
 
2. Zaleca się aby w reklamacji wskazać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 
3. „EUROFIRANY” rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 14-dni od otrzymania reklamacji. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres do korespondencji lub - w razie wskazania przez Klienta adresu mailowego – na podany adres mailowy. 
 
4. Decyzja „EUROFIRANY” w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez „EUROFIRANY” postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 5.
Klauzula informacyjna dla klientów dokonujących zwrotu
lub wymiany towaru w Salonach „EUROFIRANY”
 
1. W związku z dokonaniem zwrotu lub wymiany towaru Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klientów.
 
2. Wypełniając obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), Administrator niniejszym informuje Klientów, że:
 
a. Administratorem Państwa danych osobowych jest „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy spółka jawna z siedzibą w Żywcu, przy ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, (zwana dalej: Spółka „EUROFIRANY”).
Kontakt z Administratorem może nastąpić:
 listownie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec,
 drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.ss@eurofirany.com.pl;
 
b. Państwa dane osobowe Spółka „EUROFIRANY” przetwarza w celu umożliwienia Państwu dokonania zwrotu lub wymiany towaru zakupionego w Salonach „EUROFIRANY”;
 
c. W przypadku, gdy złożycie Państwo reklamację w sprawie związanej ze zwrotem lub wymianą towaru zakupionego w Salonach „EUROFIRANY”, Spółka „EUROFIRANY” będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na złożone w niej zastrzeżenia;
 
d. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 działanie niezbędne do wykonania umowy (w tym dokonania zwrotu lub wymiany towaru) z osobą, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO, 
 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), tj. art. 6 ust 1 lit. c) RODO, 
 w przypadku złożenia reklamacji w sprawach związanych ze zwrotem lub wymianą towaru, działanie w  uzasadnionym interesie Administratora, którym jest – rozpatrzenie otrzymanej reklamacji oraz udzielenie na nią odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
e. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane osobowe Spółka „EUROFIRANY” może ujawnić w niezbędnym zakresie podmiotom czy osobom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, podmiotom wspierającym ją w zakresie obsługi finansowo-księgowej, podatkowej i prawniczej, a także podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 
f. Spółka „EUROFIRANY” przetwarza Państwa dane osobowe przez cały okres realizacji umowy (w tym realizacji dokonania zwrotu lub wymiany towaru), a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tych okresach w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
 
g. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę „EUROFIRANY” Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania) – w szczególności, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w szczególności, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane czy w inny sposób przetwarzane, lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
h. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (w tym dokonania zwrotu lub wymiany towaru). Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia tej umowy (w tym dokonania zwrotu lub wymiany towaru);
 
i. Spółka „EUROFIRANY” nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych;
 
j. Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. 
 
§ 6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2021 r. i jest dostępny w następujących miejscach:
 siedziba „EUROFIRANY”,
 strona internetowa www.eurofirany.com.pl
 
2. Sprzedający w celu aktualizacji i ujednolicenia postanowień niniejszego Regulaminu, może dokonywać zmian w Regulaminie. Sprzedający udostępni zmieniony Regulamin zarówno w Salonach „EUROFIRANY” oraz na stronie internetowej www.eurofirany.com.pl. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia zmiany Regulaminu. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z późn. zm.).
 

 

„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna Opinie z ekomi-pl.com