Regulamin

Wybierz widok
Strona 1 z 1
Regulamin obowiązujący od 01_01_2023 - kliknij by otworzyć
 


                
§ 1. DEFINICJE
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM
§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE
§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 6. REJESTRACJA KONTA
§ 7. INFORMACJE O PRODUKTACH „EUROFIRANY” DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WRAZ Z CENAMI
§ 8. REZERWACJA PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 9. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
§ 10. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY „EUROFIRANY”
§ 11. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§ 12. DOSTAWA
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14. REKLAMACJE PRODUKTÓW „EUROFIRANY”
§ 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 1. DEFINICJE
 
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 
1.            „EUROFIRANY” – „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy spółka jawna z siedzibą w Żywcu, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276, adres e-mail: eurofirany@eurofirany.com.pl, numer telefonu +48 33 866 57 90.
 
2.            Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów „EUROFIRANY” do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 
3.            Formularz Rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Rejestrację Konta.
 
4.            Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.
 
5.            Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z poźn. zm.).
 
6.            Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 
7.            Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel administracyjno-informacyjny w Sklepie, utworzony na jego rzecz przez Sprzedawcę w wyniku prawidłowej rejestracji Klienta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Klienta, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane dobrowolnie podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 
8.            Koszyk - narządzie systemowe, będące częścią oprogramowania Sklepu Internetowego, ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych Produktów „EUROFIRANY” w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia.
 
9.            Kupujący – Klient dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
10.          Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez „EUROFIRANY” za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem telefonu (wiadomości sms), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 
11.          Polityka cookies – dokument określający zasady stosowania plików cookies na stronie internetowej Sklepu.
 
12.          Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w „EUROFIRANY” w zakresie Sklepu Internetowego i świadczenia Usług elektronicznych.
 
13.          Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość mailowa wysyłana Klientowi przez Sprzedawcę po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza Zamówienie, jego szczegóły i warunki  realizacji.
 
14.          Produkt/Produkty – towary (rzeczy ruchome) oferowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy.
 
15.          Produkt Szyty na Wymiar/Produkty Szyte na Wymiar (Szycie na Wymiar danego Produktu) – Produkt zindywidualizowany, powstały na indywidualne zamówienie Klienta poprzez usługę dostępną w Sklepie Internetowym oznaczoną metką „Szycie Na Wymiar”. Usługa ta jest realizowana w oparciu o podaną przez Klienta specyfikację (np. wymiary Produktu). Produkt Szyty na Wymiar wyprodukowany jest zgodnie z wymaganiami Klienta i/lub służy zaspokojeniu jego konkretnych potrzeb.
 
16.          Produkty „EUROFIRANY”/Produkty „EUROFIRANY” –  Produkty oraz Produkty Szyte na Wymiar.
 
17.          Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta.
 
18.          Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Klienta podanych przy rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerach dedykowanych Sprzedawcy.
 
19.          Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego.
 
20.          Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę z „EUROFIRANAMI” związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której zgodnie z przepisami prawa stosuje się odpowiednie przepisy przyznające określone uprawnienia konsumenckie.
 
21.          Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 
22.          Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 
23.          Rezerwacja – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi dokonywania Rezerwacji (zawarcia tzw. umowy rezerwacyjnej) Produktu z możliwością dostarczenia go do wybranego przez siebie Salonu „EUROFIRANY”.
 
24.          Salon „EUROFIRANY” – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny salon/sklep/punkt sprzedaży, w którym Sprzedawca, (jak również franczyzobiorca Sprzedawcy, partner handlowy Sprzedawcy), prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką „Eurofirany”.
 
25.          Sklep/Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.eurofirany.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 
26.          Sprzedawca – „EUROFIRANY”.
 
27.          System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 
28.          Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem są zamówione Produkty lub Produkty Szyte na Wymiar, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 
29.          Usługi  elektroniczne – łącznie usługa Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych.
 
30.          Usługodawca – „EUROFIRANY”.
 
31.          Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21 lutego 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 
32.          Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 03 marca 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 
33.          Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów lub Produktów Szytych na Wymiar.
 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.            Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa sposób korzystania ze Sklepu oraz zasady na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać Umowy, których przedmiotem sprzedaży będą  Produkty lub Produkty Szyte na Wymiar, jak również zasady świadczenia przez „EUROFIRANY” usług drogą elektroniczną powiązanych z prowadzeniem Sklepu (art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 
2.            Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.eurofirany.com.pl prowadzony jest przez „EUROFIRANY".
 
3.            Kontakt ze Sklepem Internetowym można uzyskać:
a.            pod numerem telefonu: +48 33 472 55 00, kom. +48 504 774 396, we wszystkich dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00,
b.            pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@sklep.eurofirany.com.pl,
c.            pod adresem do korespondencji na piśmie: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec.
 
4.            Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z gamą Produktów „EUROFIRANY” oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie Umów.
 
5.            Przeglądanie Produktów „EUROFIRANY” w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty lub Produkty Szyte na Wymiar znajdujące się w Sklepie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 
6.            Administratorem danych osobowych Klienta są „EUROFIRANY”. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług elektronicznych, możliwości dokonania Rezerwacji Produktu, zamówienia Produktów „EUROFIRANY” oraz zawarcia Umowy. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie przez „EUROFIRANY” treści marketingowych, w tym wysyłki newslettera. Szczegółowe zasady i ochrona przetwarzania danych osobowych Klientów przez „EUROFIRANY” zostały uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”. Natomiast zasady stosowania plików cookies na stronie internetowej Sklepu określone zostały w dokumencie w dokumencie Polityka cookies, dostępnego w zakładce „Polityka cookies”.
 
7.            Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
8.            W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
§ 3. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM
 
1.            Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów „EUROFIRANY” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. realizuje zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski.
 
2.            Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 
3.            Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 
4.            Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi elektronicznej lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.
 
5.            Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 
6.            W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do:
a.            niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.            korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym w szczególności nieingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne,
c.            niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.            korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
e.            korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE
 
1.            „EUROFIRANY” świadczą nieodpłatnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne powiązane ściśle z działaniem Sklepu i obsługą Zamówień poprzez Konto, a mianowicie:
a.            usługę Prowadzenia Konta,
b.            usługę Przechowywania Danych.
 
2.            Usługi elektroniczne są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
 
3.            Usługi elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 
4.            Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta zostaje pomiędzy „EUROFIRANY” a Klientem z momentem rejestracji Konta, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu
 
5.            Usługi  elektroniczne  dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 
6.            Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi w szczególności modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień po zalogowaniu do Konta, jak też dającego dostęp do historii Zamówień złożonych w Sklepie. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat – usunąć swoje Konto (zrezygnować ze swojego Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.eurofirany.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec.
 
7.            Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych przez Klienta przy Rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, na serwerze dedykowanym „EUROFIRANY”. Usługa Przechowywania Danych świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zgłosić „EUROFIRANY” żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższej usługi (jak i Usługi Przechowywania Danych zgodnie z ustępem 6 niniejszego paragrafu) wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy kontakt@sklep.eurofirany.com.pl bądź na adres siedziby „EUROFIRANY”. W takim przypadku Konto i dane Klienta zostaną usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 
8.            Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta po upływie okresu wypowiedzenia, w przypadku:
a.            naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu określonych w § 3 ust. 6 lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Klienta w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni,
b.            braku zalogowania się przez Klienta do Konta przez okres dłuższy niż 3 lata,
c.            planowanego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług, w szczególności w związku z zaprzestaniem prowadzenia Sklepu Internetowego.
 
9.            Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 
§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1.            Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 
2.            Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a.            posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
b.            aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
c.            posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
d.            zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
e.            włączona usługa JavaScript.
 
3.            Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 
4.            Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.
 
5.            Zalecane jest, aby Klient instalował uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z wytycznymi producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.
 
6.            „EUROFIRANY” informują o możliwości prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z Usług elektronicznych.
 
7.            W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, „EUROFIRANY” mają prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 
§ 6. REJESTRACJA KONTA
 
1.            Rejestracja Konta jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest konieczna dla korzystania ze Sklepu Internetowego.
 
2.            Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 
3.            Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Klienta:
a.            kliknięciu zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się”,
b.            wypełnieniu Formularza Rejestracji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia Konta,
c.            kliknięciu pola „Utwórz konto”.
 
4.            W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia Konta. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wypełnieniem Formularza Rejestracji i założeniem Konta znajdują się w Polityce Prywatności.
 
5.            Ponadto Klient przed wypełnieniem Formularza Rejestracji proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w przypadku jego akceptacji zaznaczenia pola o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki".
 
6.            Po wypełnieniu Formularza Rejestracji i dokonaniu zgłoszenia przez Klienta, „EUROFIRANY” tworzą Konto i przesyłają Klientowi potwierdzenie jego Rejestracji.
 
7.            Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na swoje Konto.
 
8.            Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego Konta. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 
§ 7. INFORMACJE O PRODUKTACH „EUROFIRANY” DOSTĘPNYCH W SKLEPIE WRAZ Z CENAMI
 
1.            Informacje dotyczące Produktów „EUROFIRANY” oferowanych przez Sklep Internetowy zamieszczone są na stronie www.eurofirany.com.pl. Przedmiotowe informacje są prezentowane wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów „EUROFIRANY”.  Zdjęcia oraz opisy Produktów oraz Produktów Szytych na Wymiar mogą podlegać ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie czy właściwościach Produktów „EUROFIRANY”. W szczególności wizualizacje fotograficzne Produktów „EUROFIRANY” zamieszczone w Sklepie mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego tych Produktów, a różnice te mogą wynikać  np. z ustawień monitora, oświetlenia. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
 
2.            Ceny Produktów „EUROFIRANY” zamieszczane są przy ich opisie.
 
3.            Ceny Produktów „EUROFIRANY” zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN).
 
4.            Ceny Produktów „EUROFIRANY” prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają krajowy podatek VAT).
 
5.            Ceny Produktów „EUROFIRANY” nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia danego Produktu „EUROFIRANY”, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktu „EUROFIRANY” wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 
6.            Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne, promocje oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach, odpowiednio określonych w regulaminie danej akcji promocyjnej, dostępnych na stronie Sklepu w czasie obowiązywania tych promocji.
 
7.            Sprzedawca co do zasady nie udziela gwarancji na Produkty. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na te produkty, do których zostanie dołączona karta gwarancyjna, a informacja w tym przedmiocie podana zostanie przy opisie Produktu.
 
§ 8. REZERWACJA PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
 
1.            Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie Rezerwacji (zawarcia tzw. umowy rezerwacyjnej) Produktu z możliwością dostarczenia go do wybranego przez Klienta Salonu „EUROFIRANY” – dostępnych punktów sprzedaży podanych na stronie internetowej Sklepu.
 
2.            Rezerwacja nie dotyczy Produktów Szytych na Wymiar, jak również Produktów pochodzących z wyprzedaży oraz Produktów wchodzących w skład asortymentu świątecznego.
 
3.            Dokonywanie Rezerwacji Produktu przez Klienta możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a.            kliknięciu w zakładkę „Zarezerwuj i odbierz w Salonie „EUROFIRANY”,
b.            wybrania dostępnego na stronie Sklepu Internetowego – Salonu „EUROFIRANY”, do którego ma być dostarczony Produkt,
c.            wypełnienia formularza Rezerwacji i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania Rezerwacji Produktu i dostarczenia go do Salonu „EUROFIRANY”,
d.            kliknięciu zakładki „Dokonaj Rezerwacji – kliknij i odbierz”,
e.            potwierdzenia dokonania Rezerwacji przez Klienta poprzez wpisanie 4-cyfrowego kodu do formularza Rezerwacji, który automatycznie zostanie przesłany na podany przez niego numer telefonu w formie wiadomości sms.
 
4.            W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania Rezerwacji. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z dokonaniem Rezerwacji Produktu znajdują się w Polityce Prywatności.
 
5.            Klient przed wypełnieniem formularza Rezerwacji proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego, w tym z zasadami Rezerwacji Produktów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w przypadku ich akceptacji zaznaczenie pola o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki”
 
6.            W ciągu trzech dni roboczych Klient otrzyma informację o możliwości odbioru zarezerwowanego Produktu w wybranym Salonie „EUROFIRANY”, na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail, a także w formie sms na wskazany przez Klienta w formularzu nr telefonu. Sprzedawca może również skontaktować się z Klientem telefonicznie poprzez podany przez niego w formularzu nr telefonu w celu przypomnienia o zarezerwowanym Produkcie w wybranym Salonie „EUROFIRANY”.
 
7.            Zarezerwowany Produkt będzie możliwy do odebrania w Salonie „EUROFIRANY” (w godzinach otwarcia tego punktu sprzedaży) w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego przygotowania. Po 24 godzinach od otrzymania powyższego potwierdzenia, Klient otrzyma kolejny sms z przypomnieniem o odbiorze Rezerwacji w ciągu 48 godzin. Po tym czasie Rezerwacja zostanie anulowana.
 
8.            Klient może mieć zawarte jednocześnie dwie umowy rezerwacyjne, w których w sumie może zostać zarezerwowane maksymalnie 10 Produktów.
 
9.            Rezerwacja Produktu nie obliguje do jego zakupu (zawarcia umowy sprzedaży). Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 
10.          W okresie obowiązywania Rezerwacji Klient może zawrzeć w Salonie „EUROFIRANY” umowę sprzedaży Produktu objętego Rezerwacją. Umowa sprzedaży zawarta w Salonie „EUROFIRANY” nie stanowi umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawie o prawach konsumenta, wobec czego Konsumentowi (jak i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy sprzedaży na zasadach określonych w ww. ustawie.
 
11.          Umowa sprzedaży w Salonie „EUROFIRANY” może zostać zrealizowana pomimo wygaśnięcia Rezerwacji. Niniejsza możliwość uzależniona jest od dostępności danego Produktu w Salonie „EUROFIRANY”.
 
 
§ 9. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
 
1.            Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest Kupujący. Klient będący osobą fizyczną uznany będzie za Przedsiębiorcę, jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.
 
2.            Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Sprzedawca.
 
3.            Sprzedawca prowadzi sprzedaż zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów, w tym Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 
 
4.            W związku z zawarciem Umowy Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do dostarczenia Kupującemu zamówionych przez niego Produktów i przeniesienia ich własności na Kupującego, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania Produktów.
 
5.            Zamówienia składane są za pomocą Koszyka zamówień poprzez wypełnienie przez Kupującego tzw. Formularza Zamówień. Zamówienia składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 
6.            Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień możliwe jest zarówno bez rejestracji Konta Klienta, jak i – po dokonanej Rejestracji i zalogowaniu, z wykorzystaniem Konta. W przypadku złożenia Zamówienia bez dokonywania Rejestracji, dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia nie są zapisywane przez Sklep w celu ich automatycznego wyświetlenia przy kolejnych Zamówieniach, a Klient nie ma podglądu historii złożonych w Sklepie Zamówień.
 
7.            Składanie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych na Formularzu Zamówienia, który jest dostępny na stronie Sklepu. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:
a.            po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
b.            wyrażeniu oświadczenia woli o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem wraz z akceptacją jego warunków oraz o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
c.            kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 
8.            W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko (bądź nazwa firmy i NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/-y, ilość danych Produktów, miejsce i sposób dostawy tych Produktów wraz ze sposobem płatności. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do złożenia Zamówienia. W przypadku korzystania z Formularza Zamówienia za pośrednictwem usługi Konto, wyżej wymienione dane osobowe Klienta wpisywane są automatycznie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wypełnieniem Formularza Zamówienia znajdują się w Polityce Prywatności.
 
9.            Sklep umożliwia zamówienie Produktu o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego, czyli Produktu Szytego na Wymiar, co zaznaczone jest przy danym Produkcie „metką” z napisem „Szycie na Wymiar”. Produkt Szyty na Wymiar wymaga przed dodaniem go do Koszyka, oprócz danych wymienionych w ust. 8 niniejszego paragrafu – podania również innych dodatkowych danych określonych indywidualnie przez Klienta np. wymiarów.
 
10.          Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 
11.          Procedura składania Zamówienia Produktu „EUROFIRANY” w Sklepie Internetowym przebiega następująco:
             Klient dokonuje wyboru Produktu „EUROFIRANY” oraz jego ilości klikając na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W oknie „Krok Pierwszy – Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Produktów „EUROFIRANY”, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość brutto całego Zamówienia;
             powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w Koszyku kolejne Produkty „EUROFIRANY” lub zwiększać czy zmniejszać ich ilość;
             Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie uzyskuje informacje o możliwych sposobach zapłaty, dostawy wraz z kosztami, a także z przybliżonym terminem realizacji całości Zamówienia;
             na pierwszym etapie składania Zamówienia przez Koszyk Klient może wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Produktu „EUROFIRANY”), lub usunąć Produkt „EUROFIRANY”. Kliknięcie w nazwę Produktu „EUROFIRANY” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o tym Produkcie. Aby usunąć dany Produkt „EUROFIRANY” z Koszyka należy skorzystać z przycisku usuń „X” oraz potwierdzić „Usuń Produkt”. Obok opcji usuń można wybrać przeniesienie Produktu do ulubionych klikając w „przenieś do ulubionych”. Na tym etapie Klient może wprowadzić kod rabatowy jeżeli go posiada. Ponadto Klient opłacający zakupy kartą podarunkową wprowadza jej wartość z tego poziomu Koszyka;
             po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Produktów „EUROFIRANY” i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Przejdź do kasy”, gdzie rozpoczyna się kolejny etap składania Zamówienia. Klient wprowadza „Dane Zamawiającego”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z poniższych wariantów:
-              „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie Internetowym, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony do panelu „Dane kupującego” (Konto) zawierającego w szczególności opcje dostawy, faktury, czy wskazania ewentualnych uwag,
-              „Nie masz jeszcze konta? Wypełnij Formularz” – jeśli Klient nie ma jeszcze Konta w Sklepie Internetowym, na tym etapie możliwe jest założenie Konta, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna,
-              „Zakupy bez Rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez Rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji Zamówienia dane, czyli: imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, adres e-mail, (firma, jej nazwa i NIP w przypadku, gdy Klient jest Przedsiębiorcą);
             Po przejściu do kolejnego etapu Zamówienia Klient może jeszcze zmienić „Zawartość Koszyka”, klikając w „Edytuj Koszyk”. Z tego poziomu Klient wybiera „Sposób dostawy” oraz „Sposób płatności”, a także może podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury. Tutaj również Klient decyduje o tym, czy składa Zamówienie jako „Osoba prywatna” czy „Firma”;
             jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”;
             po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę płatności, gdzie po kliknięciu w nazwę „PŁACĘ” może dokonać stosownej opłaty.
 
10.          Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 
11.          Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 10 niniejszego paragrafu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.
 
12.          Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – dalej zwaną: „Ustawą o VAT”. Klient składając Zamówienie i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu jednocześnie zgłasza żądanie wystawienia faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Dowód dokonania zakupu Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie elektronicznej na wskazany w trakcie składania Zamówienia albo zakładania Konta adres e-mail. W przypadku, gdy Klient zadeklaruje chęć otrzymania faktury w formie papierowej, Sprzedawca przekaże ją wraz z przesyłką zawierającą Produkt.
 
13.          Klient przyjmuje do wiadomości, iż może nastąpić brak dostępności określonego Produktu „EUROFIRANY”. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy Zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób, zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu.
 
§ 10. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY „EUROFIRANY”
 
1.            Płatność za zamówione Produkty „EUROFIRANY” następuje w następujących formach:
a.            przedpłata 100%,
b.            gotówką za pobraniem, przy czym forma ta jest wyłączona w odniesieniu do Zamówień Produktów powyżej 1000 PLN oraz w przypadku Zamówienia Produktu Szytego na Wymiar.
 
2.            Przedpłata uiszczana jest z wykorzystaniem następujących metod płatności:
a.            szybki przelew,
b.            BLIK,
c.            przedpłata kartą płatniczą,
d.            PayPo – Płacę Później,
e.            przelew tradycyjny (na konto Sprzedawcy),
f.             eRaty – Santander Oblicz ratę (opcja obwarowana dodatkowymi uwarunkowaniami i dostępna od określonej minimalnej kwoty Zamówienia).
 
3.            Usługę eRaty realizuje Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48B, KRS 0000040562, NIP: 5272046102. Szczegółowe warunki korzystania z usługi eRaty dostępne są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ZAKUPY NA RATY” oraz na stronie internetowej instytucji kredytowej www.santanderconsumer.pl.
 
4.            Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Warunki realizacji płatności dokonywanych są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.
 
5.            Jeśli płatność on-line nie powiodła się lub nie została od razu zrealizowana, Kupujący może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z Potwierdzeniem Zamówienia Kupujący otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line.
 
6.            Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy. Niedokonanie płatności przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznane zostanie za rezygnację z Zamówienia i skutkować będzie jego anulowaniem, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
 
7.            Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany mailem.
 
8.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych) przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia bądź informację o braku możliwości jego realizacji. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
 
9.            Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku wybrania płatności w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 
§ 11. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1.            Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz ich przekazanie przewoźnikowi do wysłania dla Klienta) wynosi do 2 dni roboczych, a w przypadku Produktów Szytych na Wymiar – do 9 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia Produktów „EUROFIRANY” liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy (w razie wybrania płatności w formie przedpłaty) bądź daty przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia (w razie wybrania płatności za pobraniem, przy czym opcja płatności za pobraniem nie dotyczy Produktów Szytych na Wymiar). W odniesieniu do danego Produktu „EUROFIRANY” przy jego opisie w Sklepie może zostać również podany inny termin realizacji Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia podawany jest w dniach roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
2.            Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania dostawy liczonych od daty nadania przesyłki.
 
3.            Zamówienie obejmujące Produkty „EUROFIRANY” o różnym okresie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji.
 
4.            Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt „EUROFIRANY” przez kilku Kupujących), że zamówiony przez Klienta Produkt „EUROFIRANY” nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części Zamówienia, każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
a.            podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Produktów „EUROFIRANY”,
b.            rezygnacji z całości Zamówienia,
c.            zmiany Zamówienia w zakresie niedostępnych Produktów „EUROFIRANY”.
 
5.            W razie dokonania przez Klienta płatności, kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
 
§ 12. DOSTAWA
 
1.            Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, w tym paczkomatów INPOST, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.            O ile Sprzedawca nie wskaże odmiennie na stronie Sklepu bądź przy składaniu danego Zamówienia, koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki zostaną każdorazowo wskazane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 
3.            Aktualnie dostępne metody dostawy i ich koszty opisane są szczegółowo na stronie internetowej Sklepu w zakładce WARUNKI DOSTAWY pod adresem: https://www.eurofirany.com.pl/sklep-online/warunki-dostawy-293.
 
4.            Zamówione Produkty dostarczane są na adres wskazany w Formularzu Zamówienia (w razie składania Zamówienia bez Rejestracji Konta lub bez zalogowania się do Konta) bądź na adres dostawy wskazany przy Rejestracji Konta (przy uwzględnieniu ewentualnych późniejszych modyfikacji), o ile Klient przy składaniu danego Zamówienia nie poda innego adresu dostawy.
 
5.            W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz ze wskazaniem numeru listu przewozowego.
 
6.            Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 
7.            W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej o planowanej dostawie decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości odbioru przesyłki przez Klienta, dana przesyłka zostaje pozostawiona do odbioru w „punkcie awizacji”, zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera. Warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie internetowej danej firmy kurierskiej.
 
8.            Zaleca się Klientom rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie przez Klienta czy zamówiony Produkt „EUROFIRANY” nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół oraz zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 
9.            Na koszt dostawy wpływ mają: wielkość Produktów „EUROFIRANY” i wybrany przez Klienta sposób zapłaty. Wydanie Produktów „EUROFIRANY” do dostawy nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.
 
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1.            Z zastrzeżeniem ust. 20 niniejszego paragrafu, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 60 dni, a w przypadku Produktów zakupionych w opcji ratalnej (na kredyt konsumencki) w terminie 14 dni, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z przepisów prawa. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
2.            Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej w ust. 1, przysługuje w terminie 60 dni, a w odniesieniu do sprzedaży ratalnej (kredyt konsumencki) w terminie 14 dni,  liczonych:
a.            w przypadku Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt „EUROFIRANY”, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b.            w przypadku Umowy, która obejmuje przeniesienie własności wielu Produktów, które są dostarczane Konsumentowi osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części danego Produktu.
 
3.            W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 
4.            W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument może złożyć oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34 – 300 Żywiec. Ponadto Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia na adres:   kontakt@sklep.eurofirany.com.pl
 
5.            Do zachowania terminu wskazanego powyżej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Konsument otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 
6.            Uprawnienie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy bez podania przyczyny ma charakter terminowy i zasadniczo wygasa po upływie terminów, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 
7.            Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z zastrzeżeniem ust. 8) – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty (z zastrzeżeniem ust. 10), jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu danego Towaru, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
8.            Sprzedawca zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
9.            Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za zakupiony Produkt.
 
10.          Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danych Produktów oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
11.          W przypadku zakupu Produktów z opcją płatności gotówką za pobraniem, Konsument może wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot środków. W razie braku jego wskazania zwrot środków zostanie dokonany przekazem pocztowym.
 
12.          Konsument w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy zakupionych Produktów (lub do przekazania ich osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do ich odbioru) – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin określony w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar.
 
13.          Do zachowania terminu określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Produktu/ów należy dokonać na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34 – 300 Żywiec. Dla ułatwienia identyfikacji zwrotu, w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną bądź nie jest przesyłane łącznie ze zwracanymi Produktami, Konsument proszony jest o podanie nadanego przez Sprzedawcę numeru zwrotu (np. na paczce/kopercie).
 
14.          Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument. Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanego Produktu, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – w szczególności zabezpieczający zawartość przesyłki przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 
15.          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów zakupionych u Sprzedawcy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, zgodnie z art 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta.
 
16.          Odstąpienie od Umowy sprzedaży może dotyczyć całego Zamówienia bądź tylko niektórych z zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie co do części Zamówienia koszty dostawy są zwracane w tej części, która pozostaje w związku przyczynowym z Produktami objętymi odstąpieniem od Umowy (tj. w szczególności, w razie gdy zamówienie Produktów objętych odstąpieniem od Umowy sprzedaży spowodowało podwyższenie kosztów dostawy, zwracana jest kwota równa tym dodatkowym kosztom, a jeżeli koszt dostawy Zamówienia bez Produktów, których dotyczy odstąpienie byłby nadal taki sam jak koszt dostawy Zamówienia z tymi Produktami, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu tych kosztów dostawy).
 
17.          Prawo odstąpienia od Umowy określone w ust. od 1 do 16 niniejszego paragrafu przysługuje, również Klientowi będącemu Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 
18.          W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu zapłaty poprzez zakup na raty z kredytem konsumenckim, odstąpienie od Umowy jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z bankiem stanowi załącznik do umowy o kredyt konsumencki. Termin do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki jest zachowany, jeżeli Konsument przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu pod jeden ze wskazanych przez bank lub Sprzedawcę adresów.
 
19.          W razie złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przesłaniem Konsumentowi Potwierdzenia złożonego Zamówienia, oferta przestaje wiązać.
 
20.          Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi (w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wobec powyższego, prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi (w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) jeżeli przedmiotem Umowy jest Produkt Szyty na Wymiar, czyli o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 
§ 14. REKLAMACJE PRODUKTÓW „EUROFIRANY”
 
1.            Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt „EUROFIRANY” ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami Kodeksu Cywilnego.
 
2.            „EUROFIRANY” dokładają wszelkich starań, aby oferowany przez Sklep Internetowy Produkt „EUROFIRANY” był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby jednak, pomimo starań Sprzedawcy, Produkt „EUROFIRANY” posiadał wady fizyczne lub prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 
3.            W przypadku wadliwości zamówionego Produktu „EUROFIRANY”, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu „EUROFIRANY” Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 
4.            Reklamacje można zgłaszać w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności:
a.            w formie pisemnej listem na adres: Spółki „EUROFIRANY” ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec z dopiskiem „Reklamacja”,
b.            lub na adres e-mail: reklamacje@sklep.eurofirany.com.pl.
 
5.            Zaleca się, aby w Reklamacji podać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji), oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu „EUROFIRANY”.
 
6.            Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta o rozstrzygnięciu, nie później niż w terminie 14 dni. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres do korespondencji lub – w razie wskazania przez Klienta adresu mailowego – na podany adres mailowy.
 
7.            W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt „EUROFIRANY” wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu „EUROFIRANY” lub usunięcia wady Produktu „EUROFIRANY”  Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
8.            W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt „EUROFIRANY” zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 
9.            W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu „EUROFIRANY”  do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć Produkt „EUROFIRANY”  do Sprzedawcy na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec – zwroty ze Sklepu Internetowego. Biorąc pod uwagę przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów dostarczenia Produktu „EUROFIRANY” w celu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wskazanie dostępnych możliwości odbioru od niego Produktu, np. za pośrednictwem wyznaczonego przez Sprzedawcę kuriera. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta koszty dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę, pokrywają „EUROFIRANY”.
 
10.          Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
11.          Jeżeli „EUROFIRANY” nie uznają reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla „EUROFIRANY” jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl.
 
12.          Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
§ 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 
1.            Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 
2.            Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu „EUROFIRANY” przewoźnikowi, przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Produktem „EUROFIRANY” oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu ”EUROFIRANY” powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 
3.            Zgodnie z dyspozycją art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego umożliwiającego modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt „EUROFIRANY” wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 
4.            W razie przesłania Produktu „EUROFIRANY” do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
5.            Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcy zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
6.            Regulacje określone w ust. 1 do 5 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 3 nie dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, którym przepisy bezwzględnie obowiązujące przyznają określone uprawnienia konsumenckie.
 
§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.            Zawieranie Umów przez Sklep Internetowy następuje w języku polskim.
 
2.            Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością „EUROFIRANY”. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą „EUROFIRANY”.
 
3.            Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
4.            „EUROFIRANY” uprawnione są do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
a.            zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
b.            zmiany w funkcjonowaniu Sklepu lub procesu składania i realizacji Zamówień,
c.            sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek bądź aktualizacja danych.
 
5.            Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji Konta, aby mógł zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych (Prowadzenia Konta i Przechowywania Danych) i żądania usunięcia Konta na zasadach opisanych w § 4 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu, a zmienione postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.
 
6.            Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 
7.            Do umów o świadczenie Usług elektronicznych zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 
8.            Do Umów, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 
9.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
10.          Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2022 r. i jest dostępny w następujących miejscach:
a.            w siedzibie Sprzedawcy,
b.            na stronie internetowej: www.eurofirany.com.pl.