Regulamin Kart Podarunkowych

Wybierz widok
Strona 1 z 1

Regulamin Karty Podarunkowej Eurofirany

I. Definicje
Wydawca – „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY), która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276;
Sklepy wydawcy:
Sklep Online Eurofirany – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.eurofirany.com.pl,  w  którym  sprzedawane  są  artykuły  wyposażenia  wnętrz  pod  marką „Eurofirany”;
Salon Firmowy „Eurofirany” – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym  Organizator  prowadzi  detaliczną  sprzedaż  artykułów  wyposażenia wnętrz  pod  marką „Eurofirany”. Aktualna lista  Salonów  Firmowych „Eurofirany” jest dostępna pod adresem https://www.eurofirany.com.pl/adresy-salonow;   
Wyznaczone punkty sprzedaży – wybrane tymczasowe stoiska pasażowe w centrach handlowych (znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). Ich aktualna lista jest dostępna w załączniku nr 1 do Regulaminu;
Karta Podarunkowa Eurofirany - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jednokrotnego dokonania zakupów Towarów oferowanych  w Sklepach Wydawcy;
Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Eurofirany w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych;
Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Eurofirany;
Artykuły - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepach Eurofirany.
 
II. Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Eurofirany.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach wydawcy”. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Sklepach wydawcy.
 3. Wydawca zobowiązuje się w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Eurofirany, do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Wydawcy. Otrzymanie Kart Podarunkowych Eurofirany nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Kart Podarunkowych.
 4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej otrzymywanej w zamian za środki pieniężne zależy od wyboru Nabywcy. W Salonach Firmowych „Eurofirany” Nabywca ma prawo do zakupu karty na dowolną, wybraną przez siebie wartość. W Sklepie Online „Eurofirany” istnieją cztery warianty do wyboru:
  • Karty podarunkowe o wartości 100,00zł brutto
  • Karty podarunkowe o wartości 200,00zł brutto
  • Karty podarunkowe o wartości 500,00zł brutto
  • Karty podarunkowe o wartości 1 000,00zł brutto  
 5. Karta Podarunkowa Eurofirany może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy. 
 6. Karta Podarunkowa Eurofirany nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 7. Karta Podarunkowa Eurofirany nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 8. Ponieważ Karty Podarunkowe Eurofirany są kartami na okaziciela, realizacja Karty Podarunkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. 
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy.
 
III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wydawcy wyłącznie Karty Podarunkowe: aktywne, nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Realizacja Karty Podarunkowej Eurofirany polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą Podarunkową Eurofirany. 
 3. Karta Podarunkowa daje możliwość jednorazowego dokonywania zakupów w Sklepach wydawcy. Istnieje możliwość dokonania zakupów przy użyciu kilku Kart Podarunkowych Eurofirany, wówczas wartość nominalna użytych Kart Podarunkowych będzie podlegać zsumowaniu.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce ani przelewem, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Eurofirany (sytuacja ta ma miejsce również w przypadku zsumowania wartości kilku Kart Podarunkowych).
 5. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Eurofirany w przypadku:  
 • upływu terminu jej ważności,
 • uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,
 • gdy Karta Podarunkowa Eurofirany została już zrealizowana.
 
IV. Aktywacja Karty Podarunkowej
 1. Karty Podarunkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. 
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę.
 3. Karta Podarunkowa Eurofirany jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji. 
 
V. Rozliczenia i reklamacje Karty Podarunkowej
 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Podarunkowej. 
 2. Reklamacje mogą być składane listownie, faxem, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: reklamacje@sklep.eurofirany.com.pl lub bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia,  z dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja"
 3. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych i zakupionych przy ich użyciu Towarów, mogą być składane na zasadach ogólnych.
 
VI. Zwrot towaru
 1. Towary zakupione przy użyciu kart podarunkowych, które zostały zakupione w Sklepach wydawcy, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu towarów, dostępnym w Sklepach Wydawcy i pod adresem internetowym https://www.eurofirany.com.pl/informacje/regulamin-zwrotow-w-salonach-eurofirany-927
 2. Karty podarunkowe oraz towary zakupione przy użyciu kart podarunkowych, nie podlegają wymianiez zastrzeżeniem ust. 3
 3. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wydawcy za wady oraz uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi lub gwarancji ani prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na odległość Towaru zakupionego w Sklepie Online „Eurofirany” bez podania przyczyny w ciągu 14- dni od daty odebrania przesyłki. Podstawą do skorzystania przez Kupującego z tych uprawnień jest wykazanie, iż towar został zakupiony u Sprzedającego.
 
VII. Postanowienia końcowe
 1. Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej Eurofirany otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Eurofirany oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej Eurofirany, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach  Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.eurofirany.com.pl oraz w Sklepach Wydawcy. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Eurofirany oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Eurofirany nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Karta Podarunkowa Eurofirany nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa Eurofirany jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową Eurofirany, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.eurofirany.com.pl oraz w Sklepach Wydawcy. Wydawca ma obowiązek okazania Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej, na każde jego żądanie. 
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.eurofirany.com.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.


Lista salonów:

 

1. BIAŁYSTOK 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 CH ATRIUM BIAŁA
2. BIELSKO-BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 11  
3. BIELSKO-BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 CHRU SFERA
4. BIELSKO-BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 2 CH SARNI STOK
5. BOCHNIA 32-700 Bochnia, ul. Bracka 4A  
6. BUSKO ZDRÓJ 28-100 Busko-Zdrój, Plac Zwycięstwa 23  
7. BYDGOSZCZ 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40     GALERIA  ARKADA
8. BYDGOSZCZ 85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 141   GALERIA POMORSKA
9. CHRZANÓW 32-500 Chrzanów, ul. Trzebińska 40       CH MAX
10. CZĘSTOCHOWA 42-200 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207 GALERIA JURAJSKA
11. DĘBICA 39-200 Dębica, ul. Krakowska 25  
12. EŁK 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 19 lok. L17 PARK HANDLOWY TU I TERAZ
13. GDAŃSK 80-298 Gdańsk, ul. Złota Karczma 26  PARK HANDLOWY MATARNIA
14. GDYNIA 81-304 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 CENTRUM HANDLOWE RIVIERA
15. GLIWICE 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 192   GALERIA WNĘTRZ REFORMA
16. GORZÓW WIELKOPOLSKI 66-400 Gorzów Wielkopolski, Al. Konstytucji 3 Maja 102 GALERIA ASKANA
17. INOWROCŁAW 88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 23  
18. KALISZ 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 48-50  
19. KATOWICE 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 93  CH AGATA
20. KĘDZIERZYN KOŹLE 47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Dzierżonia 2  
21. KIELCE 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 20         GALERIA ECHO
22. KONIN 62-500 Konin, ul. Szarych Szeregów 2G  
23. KOSZALIN 75-120 Koszalin, ul. Szczecińska 5  
24. KRAKÓW 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 11    BONARKA CITY CENTER
25. KRAKÓW 31-580 Kraków, Al. Pokoju 67                          M1    
26. LIMANOWA 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9A  
27. LUBLIN 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2 CH GALA
28. ŁOMŻA 18-400 Łomża, Al. Legionów 114  
29. ŁÓDŹ 93-457 Łódź, ul. Pabianicka 245 CH PORT ŁÓDŹ
30. ŁÓDŹ 90-307 Łódź, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 15/23, GALERIA ŁÓDZKA
31. MYŚLENICE 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 114  
32. NOWY TARG 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 17  
33. OLSZTYN 10-576 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 16 AURA CENTRUM OLSZTYNA
34. OPOLE 45-837 Opole, ul. Wrocławska 152     CH KAROLINKA
35. PABIANICE 95-200 Pabianice, ul. Łaska 15  
36. PŁOCK 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 144 GALERIA WISŁA
37. POZNAŃ 61-696 Poznań, ul. Serbska 9  
38. POZNAŃ 61-139 Poznań, ul. Pleszewska 1 CH POSNANIA
39. PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1 GALERIA SANOWA
40. RADOM 26-600 Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1 GALERIA SŁONECZNA
41. ROPCZYCE 39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 4  
42. RYBNIK 44-200 Rybnik, ul. Świerklańska 21  
43. RYBNIK 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 16       GALERIA RYBNIK PLAZA
44. RZESZÓW 35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44 GALERIA RZESZÓW
45. RZESZÓW 35-315 Rzeszów, Al. Kopisto 1 CKH MILLENIUM HALL
46. SIERAKOWICE 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 11  
47. SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 1  
48. SUWAŁKI 16-400 Suwałki, ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok.6  
49. SZCZECIN 70-001 Szczecin, ul. Hangarowa 13 TOP SHOPPING
50. SZCZECIN 70-404 Szczecin, Al. Niepodległości 36 GALERIA KASKADA
51. TARNÓW 33-100 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127  GEMINI PARK TARNÓW
52. TORUŃ 87-100 Toruń, ul. Lelewela 33      GALERIA WNĘTRZ AMC                  
53. TYCHY 43-100 Tychy, ul. Cyganerii 11  
54. WAŁBRZYCH 58-300 Wałbrzych, ul. Moniuszki 18  
55. WARSZAWA 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200  
56. WARSZAWA 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 82 WESTFIELD ARKADIA
57. WARSZAWA 03-286 Warszawa, ul. Malborska 45      HOMEPARK  TARGÓWEK
58. WARSZAWA 05-090 Janki, Plac Szwedzki 3 HOMEPARK JANKI
59. WARSZAWA 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124 CH WOLA PARK
60. WŁOCŁAWEK 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 3 CH WZORCOWNIA
61. WROCŁAW 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 14      GALERIA  WNĘTRZ DOMAR
62. WROCŁAW 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 7-9 ALEJA BIELANY