Reklamacje

Wybierz widok
Strona 1 z 1
§ 14. REKLAMACJE PRODUKTÓW „EUROFIRANY”

 
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt „EUROFIRANY” ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami Kodeksu Cywilnego.

2. „EUROFIRANY” dokładają wszelkich starań, aby oferowany przez Sklep Internetowy Produkt „EUROFIRANY” był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby jednak, pomimo starań Sprzedawcy, Produkt „EUROFIRANY” posiadał wady fizyczne lub prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. W przypadku wadliwości zamówionego Produktu „EUROFIRANY”, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu „EUROFIRANY” Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

4. Reklamacje można zgłaszać w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności: a. w formie pisemnej listem na adres: Spółki „EUROFIRANY” ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec z dopiskiem „Reklamacja”, b. lub na adres e-mail: reklamacje@sklep.eurofirany.com.pl.

5. Zaleca się, aby w Reklamacji podać: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji), oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu „EUROFIRANY”.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta o rozstrzygnięciu, nie później niż w terminie 14 dni. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana listem poleconym na wskazany w reklamacji przez Klienta adres do korespondencji lub – w razie wskazania przez Klienta adresu mailowego – na podany adres mailowy.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt „EUROFIRANY” wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu „EUROFIRANY” lub usunięcia wady Produktu „EUROFIRANY” Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt „EUROFIRANY” zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu „EUROFIRANY” do Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć Produkt „EUROFIRANY” do Sprzedawcy na adres: ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec – zwroty ze Sklepu Internetowego. Biorąc pod uwagę przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów dostarczenia Produktu „EUROFIRANY” w celu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wskazanie dostępnych możliwości odbioru od niego Produktu, np. za pośrednictwem wyznaczonego przez Sprzedawcę kuriera. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta koszty dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę, pokrywają „EUROFIRANY”.

10. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Jeżeli „EUROFIRANY” nie uznają reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla „EUROFIRANY” jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl.

12. Klient będący Konsumentem może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 


Reklamacje należy kierować na adres:
„EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy
Spółka Jawna siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
Ul. Sienkiewicza 81

Gotowe wzory do pobrania: