wsteczwsteczInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Żywcu /34–300/ przy ul. Sienkiewicza 81, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276.
 
II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec
 • przez e-mail: iod@eurofirany.com.pl
III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta w Sklepie Online EUROFIRANY i jego użytkowania, w związku z transakcjami i zleceniami dokonywanymi w Sklepie Online EUROFIRANY lub Salonach Firmowych EUROFIRANY, udziału w programach lojalnościowych, organizowanych akcjach promocyjnych oraz poprzez zapisanie się Pani/Pana do newsletteru.
 
IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 
 1. Spółka EUROFIRANY przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
 1. wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana ze Spółką EUROFIRANY, lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 2. ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może być konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki EUROFIRANY, a w szczególności w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie:
  • kontaktowania się z Panią/Panem w związku z realizacją umowy;
  • kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności przez pocztę e-mail oraz telefon (w przypadku wyrażenia zgody);
  • w celach związanych z obsługą zgłoszeń lub próśb jakie Pani/Pan kieruje do administratora (np. poprzez wiadomości e-mail);
  • zautomatyzowanego dopasowywania reklam oraz oferty Sklepu Online EUROFIRANY na podstawie tworzonego profilu Klienta;
  • organizacji akcji promocyjnych, konkursów oraz programów lojalnościowych, w których Pani/Pan może wziąć udział (za wcześniejszym wyrażeniem zgody);
  • w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 3. dodatkowo, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 4. w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 
V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?
 1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem lub móc świadczyć usługi, wymagamy podania następujących danych:
  • W Sklepie Online EUROFIRANY: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;
  • W Salonie Firmowym EUROFIRANY – w przypadkach związanych z indywidualnym zleceniem/zamówieniem: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;
  • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);
  • Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Spółkę EUROFIRANY usług na Pani/Pana rzecz.
 
VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec Spółki EUROFIRANY w zakresie przetwarzania danych?

Spółka EUROFIRANY gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym Spółkę EUROFIRANY w jej procesach biznesowych lub czynnościach Spółki EUROFIRANY, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Spółki EUROFIRANY (tzw. procesorzy danych).
 
VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Spółką EUROFIRANY, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez Spółkę EUROFIRANY uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 
IX. Czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Pani/Pana dane będą przetwarzane automatycznie (również w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Spółkę EUROFIRANY polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań.